Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia w Ustroniu zostało założone na zebraniu założycielskim w dniu 15.09.2004 r.

Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana we właściwym Sądzie posiada osobowość prawną.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ustroń.

Celem Stowarzyszenia jest między innymi:

1. Wspieranie wszelkich działań związanych z tworzeniem i rozbudową infrastruktury turystycznej oraz uzdrowiskowej w Ustroniu,

2. Wspieranie wszelkich działań związanych z rozwojem funkcji turystycznych Ustronia,

3. Promocja walorów turystycznych i uzdrowiskowych Ustronia,

4. Promocja oferty sportowej, kulturalnej i rozrywkowej Ustronia,

5. Wspieranie wszelkich działań zmierzających do stworzenia lepszych warunków do uprawiania sportów rowerowych, narciarstwa biegowego sportów ekstremalnych i innych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej,

2. Ścisłą współpracę z producentami usług turystycznych, instytucjami i organizacjami turystycznymi w kraju i za granicą,

3. Prowadzenie promocji miasta poprzez działalność informacyjną, wydawniczą i szkoleniową,

4. Uczestnictwo w pracach nad stworzeniem systemu promocji atrakcji miasta,

5. Opracowanie planu współpracy z mediami przy realizacji projektów promujących miasto,

6. Prace nad koncepcją stworzenia cyklicznych imprez sportowych, imprez kultury masowej, festiwali które przyciągałyby regularnie duże ilości turystów i które mogły by się stać „wizytówką” miasta,

7. Organizacja imprez sportowych, artystycznych, imprez kultury masowej, koncertów i festiwali,

8. Uczestnictwo w pracach nad stworzeniem jednolitego systemu oznakowania miasta,

9. Uczestnictwo w działaniach mających na celu integrację organizacji i instytucji turystycznych oraz ponadlokalną promocję, tworzenie i rozwój produktów turystycznych w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński,

10. Pozyskiwanie funduszy do realizacji w/w projektów.

DANE STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU USTRONIA

ADRES:                  43-450 Ustroń, ul. Rynek 2


ZARZĄD:      

Andrzej Nowiński – Prezes

Czesław Matuszyński – Członek Zarządu

Roman Zwias – Członek Zarządu 

                                
WPIS DO KRS        Nr 0000223437      Data wpisu: 8.12.2004 r.  
REGON                  072932101                                      
NIP                       548-242-72-76

Powrót na górę